WARUNKI GWARANCJI

Gwarant zapewnia, iż urządzenie jest wysokiej jakości technicznej umożliwiającej jego bezpieczne i bezawaryjne użytkowanie, wolne od wad materiałowych i produkcyjnych. Gwarant zapewnia sprawne działanie urządzenia w okresie gwarancji pod warunkiem wykorzystania go zgodnie z przeznaczeniem oraz warunkami techniczno-eksploatacyjnymi opisanymi w instrukcji obsługi. Gwarant zapewnia w ramach udzielenia niniejszej gwarancji odpowiada za wady ukryte, tkwiące w sprzedanym urządzeniu. Gwarancja nie obejmuje materiałów eksploatacyjnych i części zużywających się podczas eksploatacji tj. świetlówki, żarówki, elementy gumowe takie jak rolki, paski gumowe, bezpieczniki, filtry i uszczelki. Także łożyska i elementy sprężyste.

Serwisem gwarancyjnym nie są objęte uszkodzenia sprzętu powstałe po jego nabyciu wynikłe nie z winy producenta, zwłaszcza w wyniku niewłaściwej eksploatacji lub innych zdarzeń, za które odpowiedzialność ponosi użytkownik a także wynikające z sił wyższych np. nieprawidłowe napięcie zasilające, pożar, zalanie lub wyładowania atmosferyczne. Gwarancja nie obejmuje również uszkodzeń powstałych na skutek napraw przeprowadzonych przez nieupoważnione podmioty oraz ich następstw.

 1. Gwarant udziela gwarancji na urządzenie określone na 1 stronie niniejszego druku na okres 36 miesięcy od daty sprzedaży. Podczas trwania gwarancji użytkownik jest zobowiązany zgłosić urządzenie do okresowego, odpłatnego przeglądu konserwacyjnego jeden raz na 6 miesięcy. W przypadku nie wykonania przez użytkownika przeglądów  okresowych gwarancja zostaje skrócona do 12 miesięcy.
 2. Warunkiem usunięcia wad w ramach gwarancji jest przedstawienie wraz z urządzeniem kopii dowodu

zakupu urządzenia (faktury, rachunku) oraz prawidłowo wypełnionej karty gwarancyjnej.

 1. Zgłoszenia awarii urządzenia należy dokonać pisemnie e-mailem na adres r.skowron@ibicon.pl lub telefonicznie na numer 22 519 48 20, kom. 606 876 989, 602 155 433. W tym celu należy posłużyć się formularzem „zgłoszenia awarii” dołączonej do karty gwarancyjnej.
 2. Naprawa gwarancyjna zostanie wykonana po dostarczeniu urządzenia przez nabywcę do Autoryzowanego Zakładu Serwisowego lub do Gwaranta. Urządzenie na czas transportu winno być zabezpieczone poprzez oryginalne opakowanie. W przypadku  braku oryginalnego opakowania urządzenie należy starannie zabezpieczyć i przygotować do transportu. Za uszkodzenia urządzenia

w transporcie zwłaszcza wynikające z niewłaściwego opakowania, Gwarant nie ponosi odpowiedzialności. Wraz z urządzeniem należy dostarczyć dokumenty opisane w pkt. 2 oraz formularz

„zgłoszenia awarii”.

 1. Wady urządzenia zostaną usunięte w terminie 14 dni roboczych od dnia dostarczenia urządzenia do Autoryzowanego Zakładu Serwisowego lub Gwaranta.
 2. Nabywca traci uprawnienia z tytułu gwarancji w odniesieniu do wad urządzenia w razie:
 • Ujawnienia wad powstałych w następstwie nieprawidłowego użytkowania w szczególności niezgodne z przeznaczeniem i zaleceniami producenta określonymi w instrukcji obsługi oraz niniejszej gwarancji,
 • Naruszenia plomb gwarancyjnych i innych zabezpieczeń lub śladami ingerencji w jakikolwiek inny sposób przez osoby nieuprawnione,
 • Dokonania naprawy przez osoby  nieuprawnione przez Gwaranta,
 • Uszkodzenia lub usunięcia numerów seryjnych,
 • Przechowywania i użytkowania niezgodnego z instrukcją,
 • Używania materiałów niedopuszczonych  do użytkowania przez Gwaranta.
 1. Gwarant zapewnia:
 • Zaopatrzenie w odpłatne materiały eksploatacyjne podczas trwania gwarancji i po jej upływie,
 • Serwis pogwarancyjny (odpłatny),
 • Kalibracje, reinstalacje i szkolenia(odpłatne) podczas trwania gwarancji i po jej upływie.
 1. Gwarancja ulega przedłużeniu o czas naprawy
 2. Zerwanie plomby gwarancyjnej skutkuje utratą gwarancji.